Сдружение „Таляна” е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. То е доброволна, независима и неполитическа самоуправляваща се организация на български физически и юридически лица.

Основният предмет на дейност на сдружението е участие в процесите на градското развитие и градоустройството и създаване на концепции за развитие на обществени пространства. То работи особено активно за опазването на богатото културно-историческо наследство в „Таляна” – районът на Стара Варна, в който има най-висока концентрация сгради – паметници на културата. Посредством различни инициативи сдружение „Таляна” се стреми да допринася за развитието на арт квартала като все по-привлекателен за гражданите и гостите на морската столица. В бъдеще дейностите му няма да се ограничават само в рамките на креативния квартал на Варна.

Цели

 • да стимулира обществената ангажираност и участието на гражданите при формиране и реализация на общински политики за градско развитие на Варна;
 • да разработва, популяризира и имплементира концепции за градско развитие на обществени пространства във Варна;
 • да организира и подпомага създаването на зони за градска култура и изкуство в сътрудничество с компетентните държавни и общински органи;
 • да разработва проекти и програми, способстващи за опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на културното и архитектурно-историческо наследство на България;
 • да спомага за възходящото развитие на българската архитектура, градоустройство и дизайн, както и да подпомага образованието, признанието и реализацията на младите студенти и специалисти в тези области;
 • да развива международно сътрудничество в областта на изкуствата, архитектурата и медиите;
 • да съдейства на институциите на международно, национално, регионално и местно равнище при извършване на анализ на съществуващата инфраструктура, градска и паркова среда;
 • да изследва и адаптира европейските социални и икономически стандарти и добри практики за градско развитие и качеството на живот в населените места в страната,
 • да популяризира сред обществото градското изкуство и да работи за превенция на уличния вандализъм;
 • да съдейства за облагородяването на изоставени публични пространства;
 • да привлича бизнес организации с цел развитие и облагородяване на градски пространства

Екип

По различни проекти и граждански инициативи на сдружението работят архитекти, урбанисти, юристи, специалисти в сферата на комуникациите, политолози, дизайнери, историци и др. Включват се и заинтересовани граждани, най-често доброволно, които имат желание да допринесат за постигане на целите му. Общото между всички е, че са хора с отношение, както към ценното материално и нематериално културно наследство от миналото, което създава уникалната атмосфера в сърцето на Стара Варна – квартал „Таляна”, така и към бъдещето на този красив район с все още неразработен напълно потенциал. В бъдеще се предвижда да се реализират дейности и в други райони, които имат нужда от регенерация, трансформация или оживяване.

Членове на сдружението

Членове на сдружението могат да бъдат физически лица, юридически лица, публични и неправителствени организации, които споделят визията му и желаят да допринесат за постигането на целите му.